موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه

الف) احداث، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری از تاسیسات فرآوری پتروشیمی و هیدروکربوری صنایع وابسته و ایجاد تاسیسات و تجهیزات لازم جهت تولید و تبدیل انواع محصولات پتروشیمی و هیدروکربوری و مشتقات مربوطه و بهره‌برداری از آن.

ب) خریدو فروش انواع فرآورده‌ها و مشتقات پتروشیمی، هیدروکربوری، صنعتی و خدمات فنی شرکت و انجام هر نوع عملیات بازرگانی و عقد هرگونه قرارداد تجاری که برای پیشرفت شرکت لازم می‌باشد و انبارداری، تخلیه و بارگیری. شرکت می‌تواند تمام یا هر قسمت از فعالیتهای خود را راساً با مشارکت با شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی انجام دهد.

ج) ایجاد هرگونه شرکت صنعتی، پیمانکاری، خدماتی، مشاوره‌ای و بازرگانی

د)خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار

ه) انجام مطالعات فنی و توجیه اقتصادی، مقدماتی و نهایی، تهیه طرح بهینه‌سازی طرح‌ها، طراحی تفصیلی، تاسیسات نفت و گازو پتروشیمی و صنایع