سهامداران عمده شرکت

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و برخی شرکتها با سهام کمتر