هیات مدیره

حمیدرضا نوابی کاشانی
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

مهدی سادات بکایی
رئیس هیأت مدیره

محمد امین صلواتیان
عضو هیأت‌مدیره

علی خبره
عضو هیأت مدیره

جواد افتخاری
عضو هیأت مدیره